• image04
  • Current

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาการขนส่งทางถนน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

พันธกิจ


1.  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก  กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายอื่นที่
     เกี่ยวข้อง
2.  จัดทำและดำเนินการตามแผนการขนส่งทางบกและส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง
3.  กำกับดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่งสาขาและสถานีขนส่ง
4.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
     มอบหมาย 

 

ประเด็นยุทธศาตร์


1.  การพัฒนา ส่งเสริม และกำกับดูแลระบบการขนส่งทางถนน ให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุน
     ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2.  การพัฒนา ส่งเสริม และกำกับดูแลการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อ
     สิ่งแวดล้อม 
3.  การพัฒนาการบริหารงานและการบริการสู่ความเป็นเลิศ 
4.  การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

 

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาตร์


1.  ประชาชนได้ใช้บริการขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพ                              
2.  ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางถนน                                     
3.  ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน
4.  มีระบบการบริหารจัดการในองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

 

กลยุทธ์


1.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ                           
2.  รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                                      
3.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
4.  ตรวจสอบการดำเนินงานของสถานตรวจสภาพรถเอกชนและสถานติดตั้งแก๊สในรถยนต์
5.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ