• image04
  • Current
ข้อมูลผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอำนาจเจริญ  (รถหมวด 4) 
ลำดับที่
ชื่อผู้ประกอบการ - ที่อยู่ 
หมวด
สายที่
ชื่อเส้นทาง  
ระยะทาง(กม.)  
จำนวนเที่ยว ต่อวัน  
ค่าโดยสาร (บาท) 
1
สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด
4
4417
อำนาจเจริญ-พนา
44
4-5 
39
  229/67 ต.บุ่ง  อ.เมือง          
  จ.อำนาจเจริญ  37000           
2
สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด
4
4490
อำนาจเจริญ-หนองไฮ-ชานุมาน
69
16-20
48
  229/67 ต.บุ่ง  อ.เมือง          
  จ.อำนาจเจริญ  37000           
3
สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด
4
4538
อำนาจเจริญ-บ้านหนองไฮน้อย  
38
10-12
21
  229/67 ต.บุ่ง  อ.เมือง          
  จ.อำนาจเจริญ  37000           
4
สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด
4
4541
อำนาจเจริญ-บ้านปลาค้าว-พนา 
37
18-22
21
  229/67 ต.บุ่ง  อ.เมือง          
  จ.อำนาจเจริญ  37000           
5
สหกรณ์เทพประสิทธิ์บริการ จำกัด
4
4587
อำนาจเจริญ-หัวตะพาน 
37
8-15
29
  229/67 ต.บุ่ง  อ.เมือง          
  จ.อำนาจเจริญ  37000