• image04
  • Current

การทำใบอนุญาติขับรถ

1.คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่
 
2.สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

4.ต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึด หรือ เพิกถอนใบอนุญาติขับขี่รถ

5.สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการ ดังต่อไปนี้ แขนขาดข้างเดียว ขาขาดข้างเดียว ตาบอดข้างเดียว ลำตัวพิการ หูหนวก

6.เมื่อต้องการมีใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์ ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ก่อน จึงจะทำได้


หลักฐานประกอบคำขอเพื่อการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ 

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมตัวจริง

2.สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน พร้อมตัวจริง ภาพถ่ายหลักฐานการขออนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร (ใบสำคัญคนต่างด้าว) เป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่

3.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอ ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ

4.ไม่เกิน 1 เดือน รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ เว้นแต่บุคคลซึ่งจำเป็นต้องสวมหมวก หรือโพกผ้าตามลัทธิศาสนาของตน ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร(1 นิ้ว) จำนวน 2 รูป ซึ่งถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

5.แบบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ ของกรมการขนส่งทางบก

ขั้นตอนการยื่นหลักฐาน และการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่

ยื่นหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ (เพื่อความเรียบร้อยและรวดเร็วกรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นต่อเจ้าหน้าที่) กำหนดให้อ่านกฎจราจรก่อนอย่างน้อย 20 นาที

การสอบภาคทฤษฎี 

  • ป้ายและเครื่องหมายจราจราที่ท่านควรรู้ก่อนสอบ  สัญญาณจราจร และ ป้ายและเครื่องหมายจราจร
  • ทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
  • ทำข้อสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

สอบภาคปฎิบัติ

 
มีทั้งหมด 7 ท่า ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ขับรถเดินหน้า และขับรถเทียบทางเท้า
2.ขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
3.การขับรถถอยหลังเข้าจอด
4.การกลับรถ
5.การหยุดรถบนทางราบ
6.การหยุดรถ
7.ออกรถบนทางลาดชัน

การขับรถโดยปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจร รถจักรยานยนต์ กำหนดให้ทดสอบภาคปฎิบัติในท่าที่ 7 และต้องให้ปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจรไม่น้อยกว่า 3 เครื่องหมาย โดยให้สัญญาณมือและแขน ส่วนรถยนต์ ท่าที่ 1 เป็นท่าบังคับ นอกนั้นในแต่ละจังหวัด ให้กำหนดตามความเหมาะสม