• image04
  • Current

จดทะเบียนรถใหม่

หลักฐานเพื่อใช้จดทะเบียนรถใหม่

1.เอกสารแสดงถึงการได้มาซึ่งรถคันใหม่ เช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี เป็นต้น
2.หนังสือแจ้งการจำหน่ายของบริษัทผู้จำหน่าย ผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า ในกรณีของการนำเข้าจะต้องมีหลักฐานการนำเข้าจากกรมศุลกากร (แบบ 32) ใบเสร็จรับเงินค้ำอากรขาเข้า
3.เนาบัญชีแสดงรายการสินค้า (Invoice) และสำเนาใบขนส่งสินค้านำเข้า
4.หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถซึ่งได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำประชาชน ส่วนกรณีเป็นนิติบุคคลหรือองค์กรที่จดทะเบียน จะต้องใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
5.หลักฐานที่แสดงถึงการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
6.กรณีชาวต่างชาติ ให้ถ่ายหนังสือเดินทาง ซึ่งได้รับการตรวจลงตราวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมด้วยหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่หรือหนังสือรับรองการทำงานจากสถานทูต

ขั้นตอนการจดทะเบียนรถใหม่

1.ติดต่อขอรับเอกสารเพื่อจดทะเบียนรถใหม่ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัด
2.กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐาน
3.นำรถเข้ารับการตรวจสภาพที่ส่วนงานตรวจสภาพรถยนต์
4.ยื่นขอตัดบัญชีรถที่ส่วนควบคุมรถและเครื่องยนต์
5.ชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีประจำปีที่งานทะเบียนรถ
6.รับใบเสร็จ แผ่นป้ายทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษีประจำปี และใบคู่มือการจดทะเบียนรถ