• image04
  • Current

สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญขอเผยแพร่่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากล่าง (ราคาอ้างอิง) โครงการปรับปรุงห้อง GPS สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ โดยวิธีตกลงราคา งบประมาณกลาง จำนวน 499,000 บาท โดยสำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดเงื่อนการประกาศโดยวงเงินที่ต้องประกาศให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่่าหนึ่งแสนบาท

ไฟล์แนบ