• image04
  • Current

แสดงข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูลการอัพเดตการจดทะเบียนรถ
จดทะเบียนรถตาม พร.บ.รถยนต์
ประจำรถวันที่  16 มกราคม 2561.

ประเภทรถ

หมวดอักษร

หมายเลขทะเบียนรถ

รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน

กค

8907

รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

นข

1633

รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล

บฉ

5801

รย.12 รถจักรยานยนต์ 

1กฆ

1750